Бизнес

Проучване на пазара

Проучването на пазара обхваща следните области:

  • Електронна търговия (изследване на аспектите на търсенето и предлагането на търговията на дребно и услугите, предоставяни чрез Интернет.
  • Изследване, базирано както на количествени методи (събиране на голяма извадка с различни методи, моделиране, извличане на данни), така и на качествени процедури (задълбочени интервюта, фокус групи, наблюдение на участници).

Тези услуги се използват от нашите клиенти основно за следните цели:

  • Дефиниране на стратегия
  • Бизнес развитие
  • Изготвяне на планове за действие
  • Сливания и придобивания
  • Мониторинг

Развитие на международния бизнес

„Франдсен България“ си сътрудничи с признати експерти; сертифицирани ръководители на проекти и специалисти с различен опит, за да отговорят на нуждите на клиентите и изискванията на финансиращите организации. Дружеството наема висококвалифицирани експерти по отношение на изготвянето на публични политики и има опит в изграждането и координирането на ефективни партньорства за изпълнение на международни проекти. Освен това, притежавайки своята професионална мрежа, компанията може да предостави външни експерти за насърчаване на професионални обединения.

Още услуги

Бизнес

Бизнес и Иновативно развитите

Бизнес

Управленски консултантски услуги

Меню